GWWTOEZICHTHOUDER.nl

een vloeiend verloop van werkvoorbereiding naar oplevering

De diensten van GWWTOEZICHTHOUDER.nl in een notendop...

Toezicht houden op civieltechnische werken
De toezichthouder is de ogen en oren van de directievoerder en is verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het geleverde werk maar ook op zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Hij voert werkoverleg (technisch overleg) met de uitvoerder van de aannemer en houdt (indien gevraagd) een besteksadministratie bij (dagelijks en wekelijks). Hij toetst op het naleven van het contract, geldende regelgeving en normen. Gesignaleerde afwijkingen worden gemeld in het dagboek en besproken met de uitvoerder en de directievoerder.

Bouwplaats management/omgevingsmanagement
Het bewaken van afspraken gemaakt met stakeholders en uitvoeringsplannen, werkplannen en verkeersplannen. Borgen van coördinatie tussen derden en hoofdaannemer. Verbanden leggen tussen verschillende deelprojecten.

Voorbereidingsfase

Advies
Advisering met betrekking tot uitvoeringswijzen, fasering, planningen, werkruimte e.d. bij bijvoorbeeld het opstellen van verkeersplannen (zoals BLVC).

Voorbereiding
Opstellen van verkeersplannen en/of uitvoeringsplannen en planningen.

Beoordelen/toetsen
Het beoordelen/toetsen van conceptstukken (denk hierbij aan tekeningen, bestek, plannen, enz.).

Overdracht
Overdracht van uitvoering naar beheer.